من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است كد آهنگ http://mohabbat77.mihanblog.com 2019-09-15T09:27:08+01:00 text/html 2012-07-11T06:45:27+01:00 mohabbat77.mihanblog.com ندا شرافت سکوت http://mohabbat77.mihanblog.com/post/1330 <H6 class=uiStreamMessage data-ft='{"type":1,"tn":"K"}'><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><FONT color=#9999ff size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گاهــــی <BR><BR>شرافتــــی که سکــــوت دارد ...<BR><BR>گفــــتن نــــدارد</FONT></SPAN></H6> text/html 2011-07-05T05:22:18+01:00 mohabbat77.mihanblog.com ندا سنگتر از سنگ ... http://mohabbat77.mihanblog.com/post/1329 <DIV class=postbody> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT class=Apple-style-span color=#cc9933 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG><IMG src="http://stiggly.squarespace.com/storage/beach%20pebble%20stone-heart.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1235339536424"></STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT class=Apple-style-span face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG><BR><FONT color=#cc9933 size=4></FONT></STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 14px" class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span color=#cc9933 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>جنسی سنگتر از سنگ می خواهم...</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 14px" class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span color=#cc9933 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 14px" class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span color=#cc9933 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 14px" class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span color=#cc9933 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>.</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 14px" class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span color=#cc9933 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>برای سازه ی قلبم!!!</STRONG></FONT></SPAN></P></DIV> text/html 2011-04-27T06:23:44+01:00 mohabbat77.mihanblog.com ندا من بی تو http://mohabbat77.mihanblog.com/post/1328 <FONT color=#33cc00 size=4>تو شروع آسمونی می دونستم نمی مونی <BR>چشم تو آخر دنیاست، خودت اینو نمی دونی<BR>داشتن و نداشتن تو گاهی سخته گاهی ساده<BR>اگه راهی، اگه بی راه، منم و پای پیاده<BR><IMG src="http://gi87.photobucket.com/groups/k132/FJ6GT2TEU0/Fantasyglitter131-1.gif"><BR>آخ که چه ساده گم شدم تو غربت چشای تو <BR></FONT><A href="https://www.pichak.net/"><FONT color=#33cc00 size=4>سکوت شیشه‌ی دلم شکسته با صدای تو</FONT></A><BR><FONT color=#33cc00 size=4>آخ که تموم لحظه ها اسمتو یادم میاره<BR>گذشته ها گذشته و هیچکی گناهی نداره<BR><BR>وقتی با تموم قلبم واسه زندگی می میرم <BR>تن من می لرزه اما تو را از خودم میگیرم <BR></FONT><A href="https://www.pichak.net/"><FONT color=#33cc00 size=4>من بی من، من بی تو، منِ از سایه فراری</FONT></A><BR><FONT color=#33cc00 size=4>می شم اون حادثه ای که روزی بود و روزگاری<BR><BR>حالا من نه توی قصه، نه تو آرزو، نه خوابم <BR>این اتفاق ساده‌ست چرا دنبال جوابم</FONT> text/html 2011-04-16T12:47:49+01:00 mohabbat77.mihanblog.com ندا بازی برای بچه هاس http://mohabbat77.mihanblog.com/post/1327 <FONT color=#993399 size=3>بازم مثه بچگیا</FONT> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جمع شدیم توی حیاط</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می خوام یه کم شادی کنیم</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با هم دیگه بازی کنیم</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بازی گرگم به هوا</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;کلاغ پر</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;شاه و وزیر&nbsp; </FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قایم موشک بازی کنیم..</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو بازی اولمون</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بازی گرگم به هوا،</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باز سگ گله شدم.</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بره شدی</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رفتی بالا</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یه عمره آواره شدم!</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو بازی&nbsp;شاه و وزیر</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;شاه شدی</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دزد شدم</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با یک گناه بیخودی..</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;کنج قفس حبس شدم!</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو بازی کلاغ پر</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کلاغ قصه ها شدم</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خبر آوردم از همه</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; بی خبر از شما شدم!</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3><IMG style="WIDTH: 276px; HEIGHT: 183px" id=rg_hi class=rg_hi src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQj0qJ8VHgtgtUss6TOt3d-I0dMOD-o_oB0YbaW3QQXzqr8KSpf" width=276 height=183 data-height="183" data-width="276"></FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو بازی قایم موشک،</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;پشت سرم&nbsp;قایم شدی.&nbsp;</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تا اومدم چشم بذارم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دیدم میون فاصله</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تنها شدم، تو گم شدی...</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بریم دیگه، </FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;سرد هوا..</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بازی بسه</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو رو خدا..</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می خوام که پیش من باشی،</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بازی برای بچه هاس..</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>&nbsp; علیرضا مرندی</FONT></P> text/html 2011-04-16T12:39:57+01:00 mohabbat77.mihanblog.com ندا برای بودن در شعر من http://mohabbat77.mihanblog.com/post/1326 <FONT color=#ffcccc size=3>قناری..</FONT> <P><FONT color=#ffcccc size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تمرین آواز می کند</FONT></P> <P><FONT color=#ffcccc size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#ffcccc size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عقاب ها..</FONT></P> <P><FONT color=#ffcccc size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مربی پرواز می گیرند</FONT></P> <P><FONT color=#ffcccc size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#ffcccc size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رنگین کمان..</FONT></P> <P><FONT color=#ffcccc size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;به آرایشگاه می رود </FONT></P> <P><FONT color=#ffcccc size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#ffcccc size=3>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; قاصدک..</FONT></P> <P><FONT color=#ffcccc size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لنز می گذارد</FONT></P> <P><FONT color=#ffcccc size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P><FONT color=#ffcccc size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حتی طوفان...</FONT></P> <P><FONT color=#ffcccc size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به کلاس رقص می رود</FONT></P> <P><FONT color=#ffcccc size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#ffcccc size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو چرا در کلاس عاشقی</FONT></P> <P><FONT color=#ffcccc size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غیبت می کنی؟</FONT></P> <P><FONT color=#ffcccc size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#ffcccc size=3><IMG style="WIDTH: 275px; HEIGHT: 183px" id=rg_hi class=rg_hi src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwc0FgnarhtNwt5SK4YPiuQpn5CSpSkqADX6_4NdvPRljSa95A2w" width=275 height=183 data-height="183" data-width="275"></FONT></P> text/html 2011-04-14T09:56:03+01:00 mohabbat77.mihanblog.com ندا صدرنگ نباش http://mohabbat77.mihanblog.com/post/1325 <STRONG><FONT color=#996633 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>تا توانی ساده و یک رنگ باش قالی از صد رنگ بودن زیر پاست <IMG style="WIDTH: 185px; HEIGHT: 273px" id=rg_hi class=rg_hi src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQR0cuCmvIPTvmyMtFtrjmOujN7y1qr-am5Lr3jXsQj_3Hlaq1" width=185 height=273 data-height="273" data-width="185"></FONT></STRONG> text/html 2011-04-14T09:53:32+01:00 mohabbat77.mihanblog.com ندا مکث http://mohabbat77.mihanblog.com/post/1324 <FONT size=3><FONT color=#ffffff face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>دلـم مـی خواهـــــد ویـــــرگول باشم تـــا وقتی به مـن می رسـی مکـــــــــث کـنی<!-- google_ad_section_end --> <IMG style="WIDTH: 178px; HEIGHT: 284px" id=rg_hi class=rg_hi src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSEwZjN7yOFsJyb8tW3KX77F8kStVZXLOo_4JNF3FVrrLqXDph1" width=178 height=284 data-height="284" data-width="178"></FONT></FONT> text/html 2011-04-14T09:50:14+01:00 mohabbat77.mihanblog.com ندا طوفان http://mohabbat77.mihanblog.com/post/1323 <DIV align=center><FONT color=#ff0000 size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><B>گاهی خداوند درهارومیبنده وپنجره هاروقفل میکنه</B></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT color=#ff0000 size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><B>زیباست اگرفکرکنی بیرون طوفانه واون میخوادازتومحافظت کنه</B></FONT></DIV><BR> text/html 2011-04-14T09:47:08+01:00 mohabbat77.mihanblog.com ندا ایستادگی http://mohabbat77.mihanblog.com/post/1322 <FONT face=Arial><FONT color=#cc9933 size=3>ای مــتــرســـــــــــک<BR>آنقدر دستهایت را باز نــــــــــــکــــــــــن<BR>کسی تو را در آغوش نمیگیرد ،<BR>ایــســتــادگــی هــمــیــشــه تــنــهــایــی مــیــاورد<IMG style="WIDTH: 285px; HEIGHT: 177px" id=rg_hi class=rg_hi src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLpDAmMkBl6NiPXrHVZHlXudBYyyqzr6OKvTPG9f5x4GhHGG47" width=285 height=177 data-height="177" data-width="285"></FONT></FONT><!-- google_ad_section_end --> text/html 2011-04-14T09:41:20+01:00 mohabbat77.mihanblog.com ندا غرور http://mohabbat77.mihanblog.com/post/1321 <BR><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>نمک رو زخم من نپاش ، من زخمی غرورتم<BR>با این همه بدی ببین ، هنوز سنگ صبورتم<BR>از درد من قصه نگو ، قصه ی من تکراریه<BR>مردن من همیشگی ، واسه دل تو عادیه<BR><BR>جلو </FONT><A href="http://pichak.net/" target=_blank><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>چشم</FONT></A><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif> غریبه ها ، چه قدر خوار و </FONT><A href="http://pichak.net/"><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>حقیر</FONT></A><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif> شدم<BR>هیچی ازم نذاشتی تو ، وقتی دیدی </FONT><A href="http://pichak.net/"><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>اسیر</FONT></A><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif> شدم<BR>وقتی نبودم هیچ کسی با دلت هم </FONT><A href="http://pichak.net/"><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>بازی</FONT></A><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif> نبود<BR>خاک سیاه نشوندیم و دلت هنوز راضی نبود<BR><BR>عشقتو تو سرم نزن ، ان قد بهم نگو بمیر<BR>تموم هستیم </FONT><A href="http://pichak.net/"><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>مال تو</FONT></A><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif> ، غرورمو ازم نگیر<IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://up.iranblog.com/images/v8xc3nx0hk3un8omodt.jpg" width=340 height=228><BR>چرا همیشه تبرت ، رو ریشه ی دل منه<BR>بگو چرا قلب منه باید همیشه بشکنه<BR><BR>چه روزهایی که سوختمو ، به پای تو </FONT><A href="http://pichak.net/"><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>حروم شدم</FONT></A><BR><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>یه عمری من دل بستمو ، تو چشمای تو گم شدم<BR>دیگه چی می خوای از دلم ، هر چی که می خواستی دیدی<BR>به </FONT><A href="http://pichak.net/"><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>عشق پاک</FONT></A><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif> و بی ریام ، توی دلت می خندیدی<BR><BR>عشقتو تو سرم نزن ، ان قد بهم نگو بمیر<BR>تموم هستیم مال تو ، غرورمو ازم نگیر<BR>چرا همیشه تبرت ، رو ریشه ی دل منه<BR>بگو چرا دل منه باید همیشه بشکنه</FONT></SPAN> text/html 2011-04-09T14:16:00+01:00 mohabbat77.mihanblog.com ندا ساخت ماکت یک روستا با کاموا http://mohabbat77.mihanblog.com/post/1320 <SPAN style="COLOR: gray; FONT-SIZE: small"><FONT size=2>« 168 بازدید »</FONT></SPAN> <TABLE style="WIDTH: 100%" id=tableMain> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: center" colSpan=2><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BORDER-LEFT: gray 1px solid; BORDER-TOP: gray 1px solid; BORDER-RIGHT: gray 1px solid" src="http://www.kianavahdati.com/Stream.aspx?type=38&amp;id=-2147483176&amp;property=1" width=450 height=321><BR></TD></TR> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: center" colSpan=2><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BORDER-LEFT: gray 1px solid; BORDER-TOP: gray 1px solid; BORDER-RIGHT: gray 1px solid" src="http://www.kianavahdati.com/Stream.aspx?type=38&amp;id=-2147483176&amp;property=3" width=452 height=247><BR></TD></TR> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: center" colSpan=2><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BORDER-LEFT: gray 1px solid; BORDER-TOP: gray 1px solid; BORDER-RIGHT: gray 1px solid" src="http://www.kianavahdati.com/Stream.aspx?type=38&amp;id=-2147483176&amp;property=5" width=450 height=246><BR></TD></TR> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: center" colSpan=2><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BORDER-LEFT: gray 1px solid; BORDER-TOP: gray 1px solid; BORDER-RIGHT: gray 1px solid" src="http://www.kianavahdati.com/Stream.aspx?type=38&amp;id=-2147483176&amp;property=7" width=452 height=219><BR></TD></TR> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: center" colSpan=2><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BORDER-LEFT: gray 1px solid; BORDER-TOP: gray 1px solid; BORDER-RIGHT: gray 1px solid" src="http://www.kianavahdati.com/Stream.aspx?type=38&amp;id=-2147483176&amp;property=9" width=450 height=277><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><BR> text/html 2011-04-09T14:13:37+01:00 mohabbat77.mihanblog.com ندا هنر سیمون شوبرت بر روی کاغذ http://mohabbat77.mihanblog.com/post/1319 <TABLE style="WIDTH: 100%" id=tableMain> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: center" colSpan=2><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BORDER-LEFT: gray 1px solid; BORDER-TOP: gray 1px solid; BORDER-RIGHT: gray 1px solid" src="http://www.kianavahdati.com/Stream.aspx?type=38&amp;id=-2147483181&amp;property=1"><BR></TD></TR> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: center" colSpan=2><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BORDER-LEFT: gray 1px solid; BORDER-TOP: gray 1px solid; BORDER-RIGHT: gray 1px solid" src="http://www.kianavahdati.com/Stream.aspx?type=38&amp;id=-2147483181&amp;property=3"><BR></TD></TR> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: center" colSpan=2><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BORDER-LEFT: gray 1px solid; BORDER-TOP: gray 1px solid; BORDER-RIGHT: gray 1px solid" src="http://www.kianavahdati.com/Stream.aspx?type=38&amp;id=-2147483181&amp;property=5"><BR></TD></TR> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: center" colSpan=2><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BORDER-LEFT: gray 1px solid; BORDER-TOP: gray 1px solid; BORDER-RIGHT: gray 1px solid" src="http://www.kianavahdati.com/Stream.aspx?type=38&amp;id=-2147483181&amp;property=7"><BR></TD></TR> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: center" colSpan=2><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BORDER-LEFT: gray 1px solid; BORDER-TOP: gray 1px solid; BORDER-RIGHT: gray 1px solid" src="http://www.kianavahdati.com/Stream.aspx?type=38&amp;id=-2147483181&amp;property=9"><BR></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2011-04-09T13:59:14+01:00 mohabbat77.mihanblog.com ندا هتلیکوپتر http://mohabbat77.mihanblog.com/post/1318 <TABLE style="WIDTH: 100%" id=tableMain> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: center" colSpan=2><FONT color=#cc9933 face=arial,helvetica,sans-serif><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BORDER-LEFT: gray 1px solid; BORDER-TOP: gray 1px solid; BORDER-RIGHT: gray 1px solid" src="http://www.kianavahdati.com/Stream.aspx?type=38&amp;id=-2147483244&amp;property=1"><BR></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="VERTICAL-ALIGN: top; FONT-WEIGHT: bold" noWrap><FONT color=#cc9933></FONT></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: justify; WIDTH: 100%"><FONT color=#cc9933 face=arial,helvetica,sans-serif>اگر یک هتل را با یک هلیکوپتر مخلوط کنید نتیجه اش این هتلیکوپتر چهار طبقه می شود که لقب نخستین هتل پرنده جهان را بر دوش می کشد. هتل پرنده که در واقع بزرگ ترین هلیکوپتر جهان نیز محسوب می شود دارای 18 اتاق مبله با تمام تجیزات یک هتل پنج ستاره است. <BR><BR>این هلیکوپتر 42 متری با 14 متر ارتفاع قادر به بلند کردن حداکثر 105 تن وزن است. و با سرعت حداکثر 255 کیلومتر در ساعت پرواز می کند. <BR><BR></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: center" colSpan=2><FONT color=#cc9933 face=arial,helvetica,sans-serif><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BORDER-LEFT: gray 1px solid; BORDER-TOP: gray 1px solid; BORDER-RIGHT: gray 1px solid" src="http://www.kianavahdati.com/Stream.aspx?type=38&amp;id=-2147483244&amp;property=3"><BR></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: center" colSpan=2><FONT color=#cc9933 face=arial,helvetica,sans-serif><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BORDER-LEFT: gray 1px solid; BORDER-TOP: gray 1px solid; BORDER-RIGHT: gray 1px solid" src="http://www.kianavahdati.com/Stream.aspx?type=38&amp;id=-2147483244&amp;property=5"><BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><FONT color=#cc9933>ر<BR><BR></FONT> text/html 2011-04-09T13:54:57+01:00 mohabbat77.mihanblog.com ندا هنرنمایی روی پوست تخم مرغ http://mohabbat77.mihanblog.com/post/1317 <TABLE style="WIDTH: 100%" id=tableMain> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: center" colSpan=2><FONT size=2><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BORDER-LEFT: gray 1px solid; BORDER-TOP: gray 1px solid; BORDER-RIGHT: gray 1px solid" src="http://www.kianavahdati.com/Stream.aspx?type=38&amp;id=-2147483248&amp;property=1"><BR></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: center" colSpan=2><FONT size=2><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BORDER-LEFT: gray 1px solid; BORDER-TOP: gray 1px solid; BORDER-RIGHT: gray 1px solid" src="http://www.kianavahdati.com/Stream.aspx?type=38&amp;id=-2147483248&amp;property=3"><BR></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: center" colSpan=2><FONT size=2><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BORDER-LEFT: gray 1px solid; BORDER-TOP: gray 1px solid; BORDER-RIGHT: gray 1px solid" src="http://www.kianavahdati.com/Stream.aspx?type=38&amp;id=-2147483248&amp;property=5"><BR></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: center" colSpan=2><FONT size=2><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BORDER-LEFT: gray 1px solid; BORDER-TOP: gray 1px solid; BORDER-RIGHT: gray 1px solid" src="http://www.kianavahdati.com/Stream.aspx?type=38&amp;id=-2147483248&amp;property=7"><BR></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: center" colSpan=2><FONT size=2><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BORDER-LEFT: gray 1px solid; BORDER-TOP: gray 1px solid; BORDER-RIGHT: gray 1px solid" src="http://www.kianavahdati.com/Stream.aspx?type=38&amp;id=-2147483248&amp;property=9"><BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><SPAN style="WIDTH: 100%; COLOR: gray" id=spanCreator>تهیه کننده سند: فرحناز</SPAN> <IFRAME style="WIDTH: 100%; DISPLAY: none; HEIGHT: 500px" id=frameComments frameBorder=0> </IFRAME><BR> text/html 2011-04-09T13:51:38+01:00 mohabbat77.mihanblog.com ندا تلاش http://mohabbat77.mihanblog.com/post/1316 <IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BORDER-LEFT: gray 1px solid; BORDER-TOP: gray 1px solid; BORDER-RIGHT: gray 1px solid" src="http://www.kianavahdati.com/Stream.aspx?type=38&amp;id=-2147483272&amp;property=1">