تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - ایستادگی
 

ایستادگی

نویسنده: ندا

 

ای مــتــرســـــــــــک
آنقدر دستهایت را باز نــــــــــــکــــــــــن
کسی تو را در آغوش نمیگیرد ،
ایــســتــادگــی هــمــیــشــه تــنــهــایــی مــیــاورد

 

() نظرات