تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - نگو کفر است
 

نگو کفر است

نویسنده: ندا

 


نمی خواهم خدایم بیکران باشد


نمی خواهم عظیم و قادر و رحمان


نمی خواهم که باشد این چنین آخر


خدا را لمس باید کرد


نگو کفر است


خدا را می توان در باوری جا داد


که در احساس و ایمان غوطه ور باشد


خدا را می توان بوئید


و این احساس شیرینی است


نگو کفر است


که کفر این است


که ما از بیکران مهربانیها


برای خود


خدایی لامکان و بی نشان سازیم


خدا را در زمین و آسمان جستن


ندارد سودی ای آدم


تو باید عاشقش باشی


و باید گوش بسپاری


به بانگ هستی و عالم


که در هر خانه ای آخر خدایی هست


نگو کفر است


اگر من کافرم،


باشد!


نمی خواهم خدایا زاهدی چون دیگران باشم


نمی خواهم خدایم را


به قدیسی بدل سازم

 

که ترسی باشد از او در دل و جانم


نگو کفر است


که سوگند یاد کردم من


به خاک و آب و آتش


بارها ای دوست


خدا زیباترین معشوق انسانهاست


خدا را نیست همزادی


که او یکتاترین

عاشقترین

معبود انسانهاست...

 

() نظرات