تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - ...نیمه شب...
 

...نیمه شب...

نویسنده: ندا

 

نیمه شب در دل دهلیز خموش       ضربه پایی افکند طنین

 

    دل من چون دل گلهای بهار          پر شدم از شبنم لرزان یقین

 

    گفتم این اوست که باز آمده           جستم از جا و در ایینه گیج

 

بر خود افکندم با شوق نگاه          آه لرزید لبانم از عشق

 

        تار شد چهره آیینه ز آه               شاید او وهمی را می نگریست

 

     گیسویم در هم و لبهایم خشک        شانه ام عریان در جامه خواب

 

  لیک در ظلمت دهلیز خموش        رهگذر هر دم می کرد شتاب

 

    نفسم نا گه در سینه گرفت            گویی از پنجره ها روح نسیم

 

    دید اندوه من تنها را                    ریخت بر گیسوی آشفته من

 

 عطر سوزان اقاقی ها را              تند و بیتاب دویدم سوی در

 

    ضربه پاها در سینه من                چون طنین نی در سینه دشت

 

لیک در ظلمت دهلیز خموش           ضربه پاها لغزید و گذشت

 

() نظرات