تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - دارم میرم به یك سفر
 

دارم میرم به یك سفر

نویسنده: ندا

 

بار سفر روبسته ام دارم می رم به ناكجا

                                                                             دارم میرم به یك سفر به جادهای بی انتها

توجاده ای كه یك سرش منم با ارزوی تو

                                        تو جاده ای بی انتها منم به جستجوی تو

تو جاده ای كه یك سرش تو هستی و نگاه تو

                                         تو جادههای ارزو دارم مرم به راه تو

پنجره های قلبم من واشده به روی تو

                                       راهو به من نشون بده تا برسم به سوی تو

این سر جاده ها منم اون سر جاده ها تویی

                                      نشو نیتو به من بده كه مقصدم فقط تویی

 

() نظرات