تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - چای می نوشم
 

چای می نوشم

نویسنده: ندا

 

شاهرگ های زمین از داغ باران پر شده ست

آسمانا کاسه صبر درختان پر شده ستزندگی چون ساعت شماطه دار کهنه ای

از توقف ها و رفتن های یکسان پر شده ستچای می نوشم که با غفلت فراموشت کنم

چای می نوشم ولی از اشک فنجان پر شده ستبس که گل هایم به گور دسته جمعی رفته اند

دیگر از گل های پرپر خاک گلدان پر شده استدوک نخ ریسی بیاور یوسف مصری ببر

شهر از بازار یوسف های ارزان پر شده ستشهر گفتم؟شهر! آری شهر! آری شهر! شهر

از خیابان از خیابان از خیابان پر شده ست..

 

فاضل نظری

 

() نظرات