تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - عمرمن در شرف پاییزاست
 

عمرمن در شرف پاییزاست

نویسنده: ندا

 

چه کسی باور کرد

 که دل سرد مرا

آتش عشق تو خاکستر کرد
 
 
 با که گویم غم هجران تو را
 
 
 
هوس زلف پریشان تو را  
 
 
 عمر من در شرف پاییز است
 

من چو یک شاخه خشک


آخرین برگ بر این شاخه توییمن بدان امیدمکه بهاری دگر از راه رسد


آخرین برگ مراباد پاییز نبردآه . . . وزش باد چه خوف انگیز است


چه کسی باور کرداشک جاری شده از دیده منچشمه اش آن نفس گرم تو بودطپش تند دلم


حاصل لمس تن نرم تو بود


چه کسی باور کردکه من از عشق تو سرشار شدممانده بودم همه خوابتا که با لمس تن گرم تو بیدار شدم


تو همه بود ِ منی


تو در این کوره ره خلوت عمر


همه مقصود منی


چه کسی باور کرد

که تو معبود منی

 

() نظرات